สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เบนซ์วงศ์สว่าง ได้กำหนดเป็นนโยบายหลัก หรือจุดยืน ที่จะมอบความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสอง และเป็นการแสดงความจริงใจ ให้กับลูกค้าทุกราย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ โดยไม่ต้องคาดเดา หรือเสี่ยงซื้อรถเบนซ์มือสองอีกต่อไปเบนซ์วงศ์สว่าง ได้นำรถเบนซ์มือสองที่มีคุณภาพสูง คัดเลือกรถอย่างมืออาชีพ เฉพาะคันที่มีคุณภาพดีมาขายเท่านั้น ยกเลิกการซื้อขายแบบเก่าคือ ซื้อถูก-ขายแพง โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพรถ ซื้อขายเสร็จแล้วก็เลิกลากันไป ขาดความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผู้ซื้อ ซึ่งปฏิบัติกันมานาน 30-40 ปีมาแล้ว ให้หมดไปเสียที ยกระดับมาตรฐานการจำหน่ายรถเบนซ์มือสอง เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับประโยชน์สูงสุด เท่าที่เคยมีมา เรากล้าที่จะแบกรับภาระการซ่อมแทนผู้ซื้อ ที่คิดเป็นมูลค่ามหาศาล เป็นเวลานานถึง 3 ปี เต็ม ครอบคลุม อะไหล่ทุกขึ้น A-Z ไม่ยกเว้นอะไหล่ชิ้นใดเลย

เป็นแห่งแรกของเอเซีย เพื่อเป็นการสร้างตำนาน “เบนซ์มือสอง” ของเมืองไทย

เงื่อนไขการรับประกันและสิทธิประโยชน์

 • สิทธิ์ของท่านภายใต้ใบรับประกัน                 
 • สิ่งที่ใบรับประกันไม่คุ้มครอง                         
 • การติดต่อขอรับบริการตามใบรับประกันงาน   
 • การจัดปัญหาที่เกี่ยวกับใบรับประกันของท่าน  

เบนซ์วงศ์สว่าง ได้จัดทำหนังสือและหรือเนื้อหาการสิทธิประโยชน์ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และท่านจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามรถโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ทำสัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้

1.1 การรับประกันพื้นฐาน

1.1.1 สิ่งที่ใบรับประกันคุ้มครอง โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายๆ ทั้งสิ้น การรับประกันขั้นพื้นฐานครอบคลุมถึงค่าอะไหล่ และค่าแรงทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมส่วนประกอบใดๆของรถยนต์ของท่านที่เกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานปกติ

1.1.2 ยางรถยนต์และวิทยุอุปกรณ์ภายใต้ในตัวเก๋ง การรับประกันขั้นพื้นฐานคลอบคลุมถึงอะไหล่ทุกชิ้นของรถยนต์จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ประเทศไทย ยกเว้นวิทยุและยางรถยนต์และอุปกรณ์ภายในตัวรถเก๋ง โดยจะดำเนินการตรวจสอบประสานงานร่วมกับทางผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

1.1.3 ระยะเริ่มต้นของใบรับประกัน

การรับประกันขั้นพื้นฐานจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้โดยคำนึงว่าระยะเวลาใดกำหนดก่อนเป็นสำคัญจากที่ระบุไว้ในบัตรลงทะเบียน

1.1.14 การสิ้นสุดของใบรับประกัน

การรับประกันขั้นพื้นฐานมีระยะเวลาที่ระบุไว้ในบัตรลงทะเบียนนับจากวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้การรับประกันจะสิ้นสุดลงถ้าชิ้นส่วน และการติดตั้งได้ถูกดัดแปลงจากมาตรฐานเดิม และหรือสาเหตุของการชำรุดได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งกว่านั้นการรับประกันจะสิ้นสุด เช่นกันถ้าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังแสดงในหนังสือคู่มือการใช้รถ  เช่น ถ้าลูกค้าไม่นำรถของตนเข้ารับการบริการตามกำหนดเวลาหรือชิ้นส่วนไม่ได้ถูกใช้งานโดยจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานโดยปกติ เป็นต้นนอกจากนั้น การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราปกติเป็นข้อหนึ่ง หรือเสียหายจากภาวะภัยธรรมชาติ หรือภัยการเมือง หรือน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุ ซึ่งทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

1.1.5 ครบกำหนดเวลา หรือระยะทาง

การรับประกันด้วยระยะทาง คู่สัญญาถือว่าระยะทางที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นระยะทางที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายและให้เริ่มนับระยะทางดังกล่าวต่อไปจนครบตามที่ตกลงกันในการซื้อขาย หากไม่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายให้ถือว่าไม่มีการรับประกันสินค้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันจึงถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลง

-ใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาตามวิธีการที่จะอธิบายอยู่ไว้ในคู่มือการใช้งานของท่าน และตามที่ เบนซ์วงศ์สว่างแจ้งท่านฯ

1.2 การรับประกันกรณีเกิดการสึกหรอ

การรับประกันนี้ครอบคลุมค่าอะไหล่และค่าแรงทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมหากเกิดเพราะปัญหาอื่นนอกเหนือจากปัญหาการสึกกร่อนของโลหะ ตัวถัง สีเคลือบหรือพื้นผิวเป็นผลมาจากสะเก็ดก้อนหินหรือรอยขีดข่วนของสีรถ จะไม่ครอบคลุมในใบรับประกันนี้

1.3 กรณีระยะเวลารับประกัน

กรณีระยะเวลารับประกันของค่าแรงและอะไหล่ไม่ตรงกัน ให้ถือว่าระยะที่สิ้นสุดของรายการ หรือระยะเวลาที่ถึงก่อนเป็นหลักสำคัญ

2.สิ่งที่ใบรับประกันไม่คุ้มครอง

2.1ไม่คุ้มครองการดัดแปลง

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงบางลักษณที่ไม่รับประกันไม่คุ้มครอง การดัดแปลงที่ใบรับประกันไม่คุ้มครองอาทิเช่น

 • การติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ซันรุฟ,แผ่นฟิล์มกรองแสง,ตะขอสำหรับพ่วงรถ และระบบสัญญาณกันขโมยยกเว้นอุปกรณ์เสริมของแท้ของเบนซ์ประเทศไทย
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันอื่นๆ
 • การใช้น้ำยาแอร์ที่ เบนซ์ประเทศไทยไม่อนุญาต
 • ความเสียหายต่อเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเบนซ์วงศ์สว่าง

2.2 การดัดแปลงที่เข้าข่ายละเมิดเงื่อนไขของใบรับประกัน

การปลดออก เอาออกซึ่งอุปกรณ์ซึ่งติดประกอบมากับรถจากโรงงาน หรือการเพิ่มอุปกรณ์ที่ไม่เคยมีในรถคันที่รับประกัน อันทำให้เกิดการใช้งานของรถยนต์เปลี่ยนไป หากไม่ได้รับความยินยอมจาก เบนซ์วงศ์สว่างแล้วนั้นการรับประกันจะไม่คุ้มครอง ดั้งนั้นเพื่อให้ความคุ้มครองรถของท่านเป็นไปตามสัญญานี้ โปรดแจ้งการขอรับความคุ้มครองสิทธิ์ตามหนังสือรับประกันนี้แก่เบนซ์วงศ์สว่างก่อนการกระทำใดๆทั้งสิ้น

2.3 ไม่คุ้มครองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ใบรับประกันของท่านไม่คุ้มครองความเสียหายที่มีต้นเหตุมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น วัตถุที่ปลิวว่อนในอากาศ สารเคมี ยางไม้ เกลือละอองจากน้ำทะเล ฝนกรดและอันตรายจากท้องถนน ทั้งยังไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากพายุลูกเห็บ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุทอร์นาโด พายุทราย ฟ้าแลบ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติอื่นๆ

2.4ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ใบรับประกันของท่านไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถที่มีสาเหตุมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปนเปื้อนหรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นหรือของเหลวอื่นนอกจากที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานของท่าน ใบรับประกันยังไม่ครอบคลุมถึงค่าใช่จ่ายด้านการบำรุงรักษาสภาพรถยนต์ตามปกติหรือตามระยะเวลา ซึ่งในที่นี้คืออะไหล่และบริการที่รถยนต์ทุกคันต้องการเช่น

 • น้ำมันหรือน้ำยาล้างต่างๆ
 • การปรับสภาพเครื่องยนต์
 • การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆและน้ำมันหล่อเย็น หัวเทียน หรือฟิวส์ (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายนี้เกิดจากการซ่อมแซมที่ครอบคลุมตามใบรับประกัน)
 • โช้คอัพ
 • การเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนที่ชำรุด และชิ้นส่วนที่สึกหลอตามระยะเวลา เช่น จานเบรค และแผ่นคลัทช์ ผ้าเบรค ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อ น็อตตั้งศูนย์ล้อ แบตเตอรี่ลูกใหญ่ (รวมแบตเตอรี่ไฮบริด)เซ็นเซอร์เบรค จานเบรก (Disc Brake) สายอ่อนเบรค สายพาน ใบปัดน้ำฝน(ยกทั้งก้าน) หลอดไฟทุกชนิด(รวมXenon) ลำโพง วิทยุ ระบบไฟฟ้า(ฟิวส์,สายไฟ)หัวเทียน คอยล์ ระบบแอร์ต่างๆ ถ่านรีโมท น็อตต่างๆ กิ๊บกันชน ลูกหมากกันโครง ยางแท่นเครื่อง,แท่นเกียร์ บูธปีกนก ยางต่างๆ (ขอบประตู ขอบกระจก) หม้อน้ำไดร์ต่างๆ(ไดร์ชาร์จ ไดร์สตาร์ท) พัดลม ท่อยาง ซิลต่างๆ ท่อไอเสีย มอเตอร์พัดลมแอร์เป็นต้น
 • การตรวจเช็คการทำหน้าที่ของอุปกรณ์ รวมถึงทดสอบวิ่ง

2.5 ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ

ใบรับประกันของท่านไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนืองใดๆที่เป็นผลมาจากการไม่ทำงานของรถยนต์ของท่านทั้งในระหว่างและภายหลังจากที่ใบรับประกันสิ้นสุด ความเสียหายประเภทนี้ประกอบด้วย

 • เวลาที่ต้องสูญเสีย
 • ความไม่สะดวกสบายที่ได้รับ
 • การบาดเจ็บของบุคคล
 • การเสียโอกาสในการใช้งานรถยนต์ของท่าน
 • ค่าเช่า ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางหรือค่าที่พัก
 • การเสียทรัพย์สินส่วนตัว หรือในทางการค้า
 • การสูญเสียรายได้
 • ค่าลากจูงรถยนต์ที่เสีย ไปยังที่ตั้งของสำนักงานตังแทนจำหน่าย
 • ค่าเสื่อมสภาพของรถ

2.6 ไม่คุ้มครองในกรณีที่ท่านใช้รถในเชิงแข่งขัน

ใบรับประกันของท่านไม่ครอบคลุมค่าซ่อมรถที่เสียหายหรืออยู่ในสภาพที่มีสาเหตุมาจากการใช้รถในเชิงแข่งขันทั้งจะไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมอะไหล่ใดๆ ที่ชำรุดเมื่อตรวจพบว่าเป็นผลมาจาการนำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ความเร็ว

2.7ไม่คุ้มครองการสึกหลอเฉพาะบางลักษณะ

ใบรับประกันของท่านไม่คุ้มครองการสึกหลอที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุความสียหาย การใช้งานในทางที่ผิดหรือการดัดแปลงสภาพรถยนต์

 • การสึกหลอของพื้นผิวที่มีสาเหตุจากวัตถุทางอุตสหกรรมทราย เกลือ ลูกเห็บและก้อนหิน
 • การสึกหลอที่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายวัตถุกัดกร่อน เช่น สารเคมี กรดหรือปุ๋ยปริมาณมากๆหรือผิดวีธี
 • การสึกหลอของตัวถังพิเศษ การเปลี่ยนตัวถัง หรืออุปกรณ์ที่เบนซ์ประเทศไทยไม่ได้ผลิตหรือจัดเอาไว้ไห้
 • การสึกหลอของเลขตัวถังหรือเลขอักษรภายในเก๋งอันเนื่องมากจากการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายของอุปกรณ์บางชนิดที่ยังมาสามารถใช้งานได้อยู่ แม้ว่าอุปกรณ์บางส่วนจะเสียหายก็ตาม เช่น บังแดดฯลฯ

2.8 ข้อยกเว้นอื่นๆ

ใบรับประกันของท่านไม่คุ้มครองค่าซ่อมแซมความเสียหายหรือสภาพของรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • เพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุ
 • การใช้งานในทางที่ผิดหรือการปล่อยละเลย เช่น การเก็บรักษา การขนสินค้าที่ไม่เหมาะสม
 • การใช้ในทางที่ผิด อาทิเช่น การขับบนไหล่ทางหรือบรรทุกน้ำหนักเกิน
 • ลักลอบดัดแปลงระบบไอเสียหรือใช้อะไหล่เก่า แม้เป็นอะไหล่ดั่งเดิมที่เบนซ์ประเทศไทยเป็นผู้จัดหาไว้ไห้ก็ตาม (อย่างไรก็ดี ใบรับประกันนี้ยังครอบคลุมอะไหล่ที่นำมาผลิตซ้ำอีกครั้งของเบนซ์ประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตแล้ว
 • การปรับเปลี่ยนสภาพรถที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะจำเพราะทางวิศวกรรมของเบนซ์ประเทศไทย

2.9ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิง จากรถยนต์ที่ถูกกู้ขึ้นมาและรถยนต์ที่กลายเป็นเศษเหล็กหรือซากรถยนต์

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ที่บริษัทประกันภัยระบุว่าเสียหายโดยสิ้นเชิง
 • รถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งหลังจากบริษัทประกันภัยประกาศว่าเป็นรถยนต์ที่เสียหายโดยสิ้นเชิง
 • รถยนต์ที่ได้รับการออกใบรับรองที่ยืนยันว่า รถยนต์คันดังกล่าว “ถูกกู้ขึ้นมา”มีสภาพเป็นเศษเหล็ก “สร้างขึ้นใหม่” “เป็นซากรถยนต์”หรือลักษณะที่คล้ายกันนี้

2.10 ไม่คุ้มครองอะไหล่เที่ยม หรือ อะไหล่ที่มิได้รับรองมาตรฐานจาก เบนซ์วงศ์สว่าง และเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทย

2.11 การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ

***************************************************************************

     เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับค่าน้ำมันต่อเนื่อง กรุณาน้ำรถเข้าเช็คระยะทุก 10,000 กม.(อะไหล่ของใช้สิ้นเปลือง),เช็คระบบควบคุมสำคัญอะไหล่หลักๆ กับศูนย์เบนซ์วงศ์สว่างทุก 6 เดือน หรือภายใน6เดือน เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและความปลอดภัยของท่านและครอบครัว

(บริษัทจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ประจำปีช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปีช่วง ตุลาคม-ธันวาคม ท่านจะได้รับเงินย้อนหลังระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ ไม่เกินเดือนมกราคม หากท่านอยู่ในเงื่อนไขรับสิทธิ์ค่าน้ำมัน )

*****************************************************************************

สิทธิต่างๆที่ได้รับสวงนสิทธิ์เฉพาะผู้ทำสัญญาซื้อ-ขาย กับทางบริษัทเท่านั้น เมื่อมีการเปลี่ยนโอน ขายต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะสิ้นสุด ไม่ครอบคลุมต่อไปยัง ผู้รับโอนรายใหม่ และใช้สิทธิวารันตี ตรวจเช็ค ซ่อมฟรี ต้องแสดงบัตรประชาชนลูกค้าเจ้าของรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำรถของลูกค้ามาใช้บริการ หรือกรณีสูญหาย ทางบริษัทจะได้มีข้อมูลบุคคลผู้นำรถท่านมาใช้สิทธิ์ ติดตามภายหลังได้

2.12 การติดต่อขอรับบริการตามใบรับประกัน

ท่านสามารถนำรถยนต์ของท่านไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเบนซ์ประเทศไทยหรือที่ศูนย์บริการเบนซ์วงศ์สว่าง ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติการซ่อม จากเบนซ์วงศ์สว่างเท่านั้น

2.13 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับใบรับประกัน

โดยปกติแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการรับประกันสามรถแก้ไขได้ เมื่อท่านติดต่อเบนซ์วงศ์สว่างและ ขอแนะนำท่านให้ปรึกษาหารือกับงานบริการลูกค้า ของเบนซ์วงศ์สว่างเท่านั้น

2.14 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับประกันของท่าน

การซ่อมแซมตามใบรับประกันอาจรวมถึงการใช้อะไหล่จากการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เบนซ์วงศ์สว่างอาจเสนอบริการแลกเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นให้กับท่าน บริการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งการร่นระยะเวลาที่ท่านเนื่องไม่สามารถใช้รถยนต์ของท่านเนื่องจากการซ่อมให้สั้นลง อะไหล่ที่นำมาแลกเปลี่ยนอาจเป็นอะไหล่ใหม่ อะไหล่เดิมที่ทำขึ้น อะไหล่ที่ถูกปรับสภาพการใช้งานหรืออะไหล่ที่นำมาซ่อมแซม เพื่อใช้งานอีกครั้งโดยพิจารณาจากอะไหล่ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

***อะไหล่ที่ใช้ในบริการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่อาจนำมาใช้จะต้องตรงตามมาตรฐานของเบนซ์วงศ์สว่าง***

2.15 กรณีนำรถไปใช้ที่ต่างจังหวัดและมีเหตขัดข้องให้ติดต่อศูนย์บริการเบนซ์วงศ์สว่างที่แรกเสมอ เพื่อวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือด้วยทีมงานของเบนซ์วงศ์สว่าง หากนำรถให้ช่างท่านอื่นหรือเข้าศูนย์เองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเบนซ์วงศ์สว่างถือว่าวารันตีสิ้นสุด เบนซ์วงศ์สว่างจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อมีเหตุขัดข้องให้โทรมาที่ 02-585-5888 หรือ095-372-2260,090-923-4000,086-888-8749

2.16 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเหตุรถเสียได้ 24 ชั่วโมง

ในเวลาทำการ 08.30-17.30 น โทร 095-372-2260, 02-585-5888 ทั้งในและนอกเวลาทำการ (24 ชั่วโมง) 0909-234-0000 และ 0909-540-000